عابدی رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن سازمان مدیریت وبرنامه ریزی گلستان:ﮐﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر در ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۹ ﮐﻞ ﮐﺸﻮرﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﻣﺸﻬﻮد است

عابدی رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان گلستان:واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ به زﯾﺮ ۱۰ درﺻـﺪ ﮐﺎﻫﺶ یافته اﺳﺖ

البرز گلستان قدرت اله عابدی رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان گلستان با تاکید بر کاهش بودجه عمومی کشور به درامدهای نفتی در  ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۹ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر افزود: ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﺻﻼﺣﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﻪ ﺟﺰء ﺗﺎﮐﯿﺪات ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺑـﻮده ﺑﻨـﺎ ﻧﻬـﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

وی تاکید کرد: ﺗﺒﻠﻮر اﺻﻼﺣﺎت در ﮐﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ  ﻣﺸﻬﻮد است. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ اﻋﺘﺒﺎرات اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﯿﻮﺳﺖ اﺳﺘﺎﻧﯽ از ﻧﮑﺎت ﺑﺎرز و ﻗﺎﺑﻞ دﻓـﺎع ﻻﯾﺤـﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۹ است، ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮاﯾﻂ رﺻﺪ و ﭘﺎﯾﺶ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺴﻬﯿﻞ در اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﻤﺮﮐﺰ زداﯾﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .

عابدی گفت:ﺗﻘﻮﯾﺖ روﯾﮑﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺷﺘﻐﺎل از ﻃﺮﯾﻖ درج ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ و دﺧﺎﻟﺖ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی و روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ اﺳﻨﺎد ﺗﺪوﯾﻨﯽ ﺑﺎﻻﺧﺺ ﺳﻨﺪ آﻣﺎﯾﺶ ﯾﮑﯽ از وﺟﻮه ﺣﺴﺎس و ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل آﺗﯽ است.

رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان افزود:اﺧﺘﺼﺎص ﺑﯿﺶ از ۲۵۰ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن (ﺑﯿﺶ از ۸۰ درﺻﺪ از ﮐﻞ) از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮدﺟـﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﻣﻮر آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ- رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و دﻓﺎﻋﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻧﺸﺎن از اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی درﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺼﺮﻓﯽ در رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺿﺮوری و اﺻﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻮدﺟﻪ اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ دارد و ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻋـﺰم دوﻟـﺖ در ﻋﺪم ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ از ﺧﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮرداری آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ از آﻧﻬﺎ دارد.

وی تاکید کرد: از دﯾﮕﺮ ﻧﮑﺎت ﺑﺎرز ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۹، اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻣﻮﺟﻮد در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣـﺎﻟﯽ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﺶ از ۹۰ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺿﻤﻦ ﻧﮕﺎه ﻓﻨﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﭘﺮداﺧﺘﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺘـﻪ از ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻗﺒﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗـﺎﻣﯿﻦ از ﻇﺮﻓﯿـﺖ داﺧﻠـﯽ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﮐـﻪ ﻣـﯽ ﺗـﻮان از آن ﺑﻌﻨـﻮان راﻫﮑﺎرﻫـﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺮد.
رئیس سازمان گفت:ﻫﺮ ﭼﻨﺪ رﺷﺪ اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﻤﻠﮏ داراﺋﯽ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎرات ﻃﺮﺣﻬـﺎی ﻣﻠـﯽ از رﺷـﺪ ﮐﻤﺘـﺮی ﺑﺮﺧـﻮردار ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ اﺛﺮ ﮔﺬاری ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﻠﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﭘﺮ رﻧﮓ ﺗﺮ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮ از ﭘﺮوژه ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ دوﻟﺖ، ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﺗﻤﺎم ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﻠﯽ ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻤـﺎم و اﺛـﺮ ﮔـﺬار در ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻓـﺮا اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻣﻠﯽ در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ.

نوشته شده توسط البرزگلستان در یکشنبه, ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۵۴ ق.ظ

دیدگاه