جمعیت استان گلستان بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ از سوی ملاغلامعلی معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گلستان اعلام شد

البرز گلستان/مهدی ملاغلامعلی معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، جمعیت استان گلستان براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ را تعداد ۱۸۶۸۸۱۹ نفر اعلام نمود.

وی خلاصه‌ای از نتایج ارائه شده توسط مرکز آمار ایران را به شرح زیر بیان نمود:

جمعیت :

جمعیت استان در سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، تعداد ۱۸۶۸۸۱۹ نفر و در کل کشور ۷۹۹۲۶۲۷۰ نفر می‌باشد. استان گلستان با سهم ۲/۳۳ درصدی دارای جایگاه ۱۴ ام از نظر جمعیت است. استان تهران با ۱۳۲۶۷۶۳۷ نفر (۱۶/۶۰ درصد) بیش‌ترین جمعیت و استان ایلام با ۵۸۰۱۵۸ نفر (۰/۷۳ درصد) کم‌ترین جمعیت را در بین استان‌های کشور دارا می‌باشند.

در بین شهرستان‌های استان گلستان، شهرستان گرگان با ۴۸۰۵۴۱ نفر (۲۵/۷۱ درصد) پرجمعیت‌ترین و شهرستان بندرگز با ۴۶۱۳۰ نفر (۲/۴۷ درصد) کم‌جمعیت‌ترین شهرستان‌های استان می‌باشند.

متوسط رشد سالیانه :

متوسط رشد سالیانه جمعیت بین دو سرشماری سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ استان ۱/۰۱ و کشور ۱/۲۴ می‌باشد. استان گلستان از نظر رشد جمعیت در 1491725180_8a1a3290جایگاه ۱۹ ام کشور می‌باشد. استان خراسان جنوبی با ۳/۰۲ بالاترین و استان همدان با ۰/۲۳- کمترین نرخ رشد جمعیت را دارا می‌باشند. (متوسط رشد سالیانه جمعیت بین دو سرشماری سال ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ استان گلستان ۱/۹۰ بوده است).

در بین شهرستان‌های استان، بالاترین نرخ رشد جمعیت مربوط به شهرستان ترکمن با ۱/۹۰ درصد و پایین‌ترین نرخ رشد جمعیت مربوط به شهرستان بندرگز با نرخ رشد منفی ۰/۰۸ می‌باشد. (نرخ رشد شهرستان مینودشت نیز منفی ۰/۰۵ می‌باشد.)

تراکم جمعیت :

تراکم نسبی جمعیت (تعداد جمعیت در هر کیلومترمربع) در استان گلستان ۹۲ نفر و در کل کشور ۴۹ نفر می‌باشد. استان گلستان از لحاظ تراکم نسبی جمعیت در جایگاه ۵ ام در بین استان‌های کشور می‌باشد. استان تهران با ۹۷۳ نفر در کیلومتر مربع بالاترین و استان خراسان جنوبی با ۵ نفر در کیلومتر مربع کمترین تراکم را دارا می‌باشند.

در بین شهرستان‌های استان، بیش‌ترین تراکم مربوط به شهرستان گرگان با تراکم ۲۹۷ نفر در کیلومترمربع و کمترین تراکم مربوط به شهرستان مراوه‌تپه با ۱۹ نفر در کیلومترمربع می‌باشد.

ساختار جنسیتی جمعیت :

از جمعیت ۱۸۶۸۸۱۹ نفری استان، تعداد ۹۳۸۳۲۷ نفر (۵۰/۲۱ درصد) مرد و ۹۳۰۴۹۲ نفر (۴۹/۷۹ درصد) زن می‌باشند. این درصد در کل کشور به ترتیب برابر ۵۰/۶۷ درصد مردان و ۴۹/۳۳ درصد زنان می‌باشد. بدین ترتیب نسبت جنسی (تعداد مردان به زنان) در استان ۱۰۰/۸ و در کل کشور ۱۰۲/۷ می‌باشد. استان گلستان از نظر نسبت جنسی در جایگاه ۳۰ ام کشور قرار و قبل از استان گیلان با نسبت جنسی ۱۰۰/۴ می‌باشد. بالاترین نسبت جنسی در بین استان‌های کشور مربوط به استان بوشهر با ۱۱۴/۴ است.

بالاترین نسبت جنسی در بین شهرستان‌های استان گلستان نیز مربوط به شهرستان گمیشان با ۱۰۱/۹ و کمترین آن مربوط به شهرستان مراوه‌تپه با ۹۹/۷ بوده که نشان می‌دهد در این شهرستان، تعداد زنان بیش‌تر از مردان می‌باشد. (شهرستان‌های آزادشهر و رامیان نیز همین‌گونه هستند)

میزان شهرنشینی و روستانشینی :

براساس نتایج بدست آمده، میزان شهرنشینی در استان گلستان ۵۳/۲۷ درصد (۹۹۵۶۱۵ نفر) و در کل کشور ۷۴ درصد (۵۹۱۴۶۸۴۷ نفر) می‌باشد. بدین ترتیب ۱/۶۸ درصد از جمعیت کشور در استان گلستان سکونت دارند. استان گلستان از نظر شاخص شهرنشینی در جایگاه ۳۰ ام در بین استان‌های کشور قرار دارد. استان قم با ۹۵/۲ درصد جمعیت شهری بالاترین و استان سیستان و بلوچستان با ۴۸/۵ درصد پایین‌ترین درصد جمعیت شهری را به خود اختصاص داده‌اند.

از جمعیت ۱۸۶۸۸۱۹ نفری استان، تعداد روستائیان ۸۷۱۵۴۶ نفر (۴۶/۳ درصد) و از جمعیت ۷۹۹۲۶۲۷۰ نفری کشور تعداد روستائیان ۲۰۷۳۰۶۲۵ نفر (۲۵/۹۳ درصد) می‌باشد. بدین ترتیب ۴/۲۰ درصد از جمعیت روستائیان کشور در استان گلستان سکونت دارند.

در بین شهرستان‌‌های استان گلستان نیز، بالاترین درصد شهرنشینی مربوط به شهرستان با ۷۶/۱ درصد و کم‌ترین آن مربوط به شهرستان مراوه‌تپه با ۱۴/۲ درصد می‌باشد.

جمعیت غیرساکن :

تعداد جمعیت غیرساکن استان و کشور براساس نتایج این سرشماری به ترتیب برابر ۱۶۵۸ و ۴۸۷۹۸ نفر می‌باشد. (سهمی ۳/۳۹ درصدی استان از جمعیت غیر ساکن کشور). بالاترین درصد جمعیت غیر ساکن در بین استان‌های کشور مربوط به استان فارس با ۳۵/۳۴ درصد بوده و استان گلستان در جایگاه ۱۰ ام در بین استان‌های کشور قرار دارد.

عمده جمعیت غیرساکن استان گلستان نیز در دو شهرستان مراوه‌تپه با ۹۶۳ نفر و گنبدکاووس با ۶۶۹ نفر می‌باشد.

تعداد و بعد خانوار :

جمعیت ۱۸۶۸۸۱۹ نفری استان تعداد ۵۵۰۲۴۹ خانوار و جمعیت ۷۹۹۲۶۲۷۰ نفری کشور ۲۴۱۹۶۰۳۵ خانوار را تشکیل می‌دهند. بدین ترتیب بعد خانوار در استان گلستان ۳/۴۰ و در کل کشور ۳/۳۰ می‌باشد که از این حیث استان گلستان در جایگاه ۱۲ ام در بین استان‌های کشور قرار دارد. (بعد خانوار استان در سال ۱۳۹۰، برابر ۳/۶۰ بوده است). استان سیستان و بلوچستان با ۳/۹۴ نفر در هر خانوار، بالاترین و استان گیلان با ۲/۹۷ نفر در هر خانوار، پایین‌ترین بعد خانوار را در بین استان‌های کشور دارا می‌باشند.

شهرستان مراوه‌تپه در بین شهرستان‌های استان دارای بالاترین بعد خانوار (۳/۷۶) و شهرستان‌های کردکوی و بندرگز با ۳/۰۳ کم‌ترین بعد خانوار را دارا می‌باشند.

نرخ باسوادی :

نرخ باسوادی جمعیت ۶ ساله و بیش‌تر براساس نتایج این سرشماری در استان گلستان ۸۶/۱ و در کل کشور ۸۷/۶ درصد می‌باشد. بالاترین نرخ باسوادی مربوط به استان تهران با ۲/۹ درصد و کم‌ترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ۷۶ درصد باسوادی است. استان گلستان از این نظر در جایگاه ۱۷ ام در بین استان‌های کشور قرار دارد.

نوشته شده توسط البرزگلستان در دوشنبه, ۲۱ فروردین ۱۳۹۶ ساعت ۵:۵۹ ب.ظ

دیدگاه