یادی از مجاهد نستوه روحانی وارسته گلستانی رزمنده جبهه های جبهه های جنگ مرحوم حاج شیخ حسین روحانی فر

بسم الله الرحمن الرحیم

«شرح هجران»

بمناسبت هشتمین سالگردارتحال ملکوتی حضرت حجت الاسلام و المسلمین کربلایی حاج شیخ حسین روحانی فر(ره)

زائر کربلا و نجف بود ,چندین بار و همسفر ما. از خاطرم نمی رود که آخر شب به ملاقاتش رفتیم تا نصیحتی نیوش کنیم,

فرمود:آیا دوست داری و می خواهی سرمایه گذاری مطمئن و تجارت جاودانه داشته باشی و جوانی ات را جاودانه نمائی وجانمانی و حسرت نخوری؟ {هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم}

عرض کردم ; بله. که گفته اند;

نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست تر دارند جوانان سعادتمند پند پیر دانا را.

همانگاه و بدون لحظه ایی درنگ , آن شب را برایمان سبز و قدر نمود تا نام ما هم در فهرست عاشقان ابا عبدالله ثبت وضبط گردید.{ربنا آمنا فا کتبنا مع الشاهدین}

مسیر پرمخاطره ایران تاعراق راهمچون مسافران غریب شام باقلبی مملوازعشق ومحبت به اهل بیت(ع) وباتنی رنجور لنگان لنگان به قصد بیعت مجدد و درک عمیق تر مصائب مولایش علی، حسین وعباس وانتقال مناقب به تشنگان معرفت وافروختن شعله های عشق مردم به اهل بیت وترویج حقایق آن باسرافرازی بجان خرید وراهی غریبستان شد.

گربزنندم به تیغ ,درنظرش بی دریغ دیدن اویک نظر,صدچومنش خونبهاست

گربرودجان ما ,درطلب وصل دوست حیف نباشدکه دوست ,دوستترازجان ماست

دعوی عشاق را, شرع نخواهدبیان گونه زردش دلیل, ناله زارش گواه است

پس ازبازگشت ,هنوز چندصباحی نگذشته وخستگی وغبارسفر بدرنکرده بود که بانگ جرس برآمدکه ایهاالناس چه نشسته ایدکه یاردیرین مایعنی شیخ حسین روحانی فر باذکرآخرین یاحسین یاحسینش ,به دیارقدیم الاحسان شتافت وهمسایه دیواربه دیوارشهیدان شهرشد.شهیدان عزیزی که آشناترووفادارترازوی دردفاع ازانقلاب, اسلام ,مردم وحضوردرجبهه های حق علیه باطل سراغ نداشتند.

که به حسن خلق ووفاکس به یارمانرسد.

آنچنان دررفتن سبکبالانه تعجیل کردکه گویی منبری به وسعت عشق برایش مهیانموده بودند تادرمجمع ملکوتیان وعرشیان ازثارالله وابن ثاره بگویدوشعرحضوربسرایدوگرامیش تاسرحدمقام محمودباذن الله بدارند.

افتخاروآفرین برتوای روحانی مبارز

ای کسی که که برمنبرهدایت ووعظ وخطابه ,شمع حیاتت رادرطول حیات ,گوهرشبچراغ ساختی تادرپرتو آن مردم ره گم ننمایندوبرکشتی نجات اهل بیت سوارشوند.که مثل اهل بیت ,مثل کشتی نجات است .هرکس درآن واردشودنجات می یابدوهرکس ازآن دوری گزیندواعراض نمایدبه هلاکت می رسد.

قال رسول الله(ص):ان مثل اهل بیتی فی امتی کمثل سفینه نوح من رکبها نجی و من تخلف عنها غرق

یارمردان خداباش که درکشتی نوح هست خاکی که به آبی نخردطوفان را

حافظاازدست مده صحبت این کشتی نوح ورنه طوفان حوادث ببردبنیادت

ای دل ارسیل فنابنیادهستی برکند چون تورا نوح است کشتیبان زطوفان غم مخور

وجودشریف وضمیرمنیرش ،پیوندناگسستنی باتوده مردم داشت پیوندی ماندگارویادگار.دل به دل مردم داشت وتابع نعل به نعل آن .باوجدان جامعه رابطه برقرارکردوبامردم زیست .چونکه خودازجنس مردم بودومردمی .همانگونه که خداوندبه پیامبررحمت (ص )فرمود:{قل انماانابشرمثلکم }.بگوای پیامبرمن بشری چون شماهستم .آشناترازمردم آشنایی نداشت زیراآنهاهزینه ای کم وکمک بسیارداشتند

{اولئک اخف علیک موونه واحسن لک معونه} .

وی بعنوان یک مبلغ دینی می دانست ,اگربخواهدروشنگراسلام باشدوبیانگرآن، بایددردل مردم جای داشته باشدواگرمی خواست آنهاراموعظه نمایدوتاثیرگذار, بایددرقلبشان جایگاهی داشته باشد.به اعتقادش, هرکه می خواهدخودرادریابدبایدمردم رادریابدوهرکس می خواهدخداراخشنودسازد, بایدمردم راخشنودسازدکه مردم عیال الله هستند.تبلیغ موثردین خدارا،جاذبه های اخلاقی وعملی تاجایی مقدوربودفرض می نمودتادافعه .

{ادع الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه حسنه وجادلهم بالتی هی احسن}

ازاین روعزلت نشینی وخلوت گزینی ودوری ازولی نعمتان خویش را, برای خودوروحانیت زوال وآسیب می پنداشت.

وه که چه نیک مردم بالنوبه, یادونامش رانکوداشتندومرقدش رادرعصرهرپنجشنبه ,باقرائت فاتحه ایی زیارت وبادل ریش خودحق نمک رااداءنمودند.

مولی الموحدین امیرجانها(ع )می فرماید:

‌ { ‌‌ یستدل علی الصالحین بمایجری الله لهم علی السن عباده}

شایستگان رابه ذکرخیری که خداوندبرزبان بندگانش جاری می کند می توان شناخت ,به تعبیری قلم خداوندزبان مومنین است .

انقلابی بودن رایکشبه نیاموخت وبدست نیاوردکه براحتی درمواجهه باناملایمات وطعن حسودان وملامتگران آنرابه امان خویش واگذارد.

سالهای دور،درحالی که طلبه نوجوانی بیش نبودراهش راازاوایل سال ۱۳۴۰ درقم انتخاب کرد.امام خمینی راالگوومرشدزندگی قراردادو همو بودکه اورابه راهی نو و نورانی رهنمون ساخت.ازسال ۱۳۴۰تاشروع نهضت درکناردرس های طلبگی وفراگیری علوم دینی وتبلیغ آن درخفاءبه مبارزات حق طلبانه خودباتوزیع اعلامیه های امام مجاهدت می نمود.

باآغازنهضت وقیام مردمی درسالهای ۵۶و۵۷همانندسایرروحانیون اصیل وانقلابی پیشتازوپیشقدم راهبری تظاهرات وقیام های مردمی درشهرودیارخودشدوبنااذعان واعتراف همه فجرآفرینان نقش بی بدیل وممتازی رادرهدایت اجتماعات داشت.بی تردیدخاصیت مردمی والگوبودن همین بس که هرکجاروحانی، راه بیفتدبدنبالش مردم راه می افتندوتبعیت می نمایند.

بعدازپیروزی انقلاب اسلامی ،فصل جدیدی اززندگی پرافتخارو زرینش ورق خورد.آنهم جدی گرفتن نقش روحانیت وحضوردرصحنه های مختلف اجتماعی بود.بدیهی است درصحنه بودن نیازمندوجدان بیداروهمت بلندوحس وقبول مسئولیت اجتماعی می باشد.که گویندچون درصحنه نیستی هرکجامی خواهی باش چه به نمازایستاده باشی وچه به ……نشسته باشی .

ازمنظرش هرچه هست تکلیف است وانجام وظیفه،خدمتگزاری وغبرازاین درنظام مقدس اسلامی شاءنیتی نیست .فعالیت سیاسی رابا ورودبه حزب جمهوری اسلامی ازاین بابت برگزیدکه، اولا نگویندکه قلمروی دین ازسیاست خارج است وروحانیت نبایددرسیاست مداخله نمایندوثانیابه جهت نشان دادن جریان اصیل مردمی واسلامی به مردم به لحاظ اینکه روحانیت مرجع ومحل مراجعه درزمینه های مختلف می باشند.جایی که احزاب وگروهک های وابسته به شرق وغرب بهروسیله ممکن درپی کسب قدرت وانحراف مسیرانقلاب ومردم راداشتند.

پذیرش مسئولیت های مختلف نهادهای انقلابی وسازمانهارابانگاه اعتقادی وبعنوان امانت الهی برعهده گرفت وبه آن وفادارماند.{ان عملک لیس لک بطعمه ولکنه فی عنقک امانه }

درهرکجاکه وارد می شدبه محیط وکارشرافت می بخشیدومایه برکت می شد.

دراوایل تولدانقلاب اسلامی ودرعرصه دفاع ازدستاوردهای انقلاب اسلامی ومبارزه باضدانقلابیون وکژرفتاران مسئولیت کمیته انقلاب راپذیرفت .

درادامه باشروع جنگ تحمیلی امورجنگزدگان رابااسکان دادن مهاجرین وتقسیم امکانات مردمی بخوبی به سرانجام رسانیدوخاطرات خوبی برای آنان به یادگارگذاشت .مسئولیت بنیادشهیدشهرستان راباامیدگرامیداشت عملی نام ویادشهیدان متعهدشد.

قریب دودهه مسئولیت نهضت سوادآموزی شهرهای مختلف استان راازآن حیث پذیرفت که بی سوادی رابدترین دردهاوبدترازآن این که برازنده جامعه وکشوری که بدنبال معرفی الگوی برتربه جهانیان بود نمی دانست .لذابه یمن تلاش موثروی وهمسنگران جبهه جهل ستیزی توانستندهزاران نفررامشول نعمت سوادآموزی نمایند.

که الحق والانصاف شیخ ما ترجمان عملی ،اقراء ونون والقلم ومایسطرون بود.

بیش از۲۴ماه حضوردرجبهه های دفاع مقدس درکردستان وخوزستان وی رادرمیان رزمندگان ومجاهدان محبوب وسرمشق ساخته بود.تمامی ایثارگران دفاع مقدس این دیار وشهیدان آرمیده درروضه رضوان همگی گواهان این واقعیت می باشند.اگرمانام این همه زحمت ومرارت راجهادفی سبیل الله نگذاریم پس چه بایدبگذاریم ؟حقا”ازروحانیت راستین اسلام ناب محمدی ص جزاین انتظاری نمی رود .

سخن آخرراازخودش مددمی گیریم که فرمود:

چون ازبدوانقلاب وقبل ازشروع انقلاب دراین نهضت بودم والان هم هستم وحالا چندسال دیگرعمربکنم امیداست بدون این انقلاب ازاین دنیانروم .بگویندفلانی مرد خدارحمتش کندتالحظه آخرعمرطرفداراین نظام واین انقلاب واین مردم واین رهبراین ولایت فقیه بود.

{{من المومنین رجال صدقواماعاهدواالله علیه فمنهم من قضی نحبه ومنهم من ینتظرومابدلواتبدیلا}}

روحش شادوراهش پررهروومستدام باد51883086836141021043
ihjisdatp350m35ttx02

نوشته شده توسط البرزگلستان در پنج شنبه, ۱۵ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۲:۱۲ ب.ظ

۲ نظر

نظر -49 - 0 از 2اولین« قبل بعد  » آخرین 
 1. +2

  با تشکر ار مدیریت محترم سایت البرز گلستان انشاء الله در تمامی کارهای انقلابی و حهادی خود موفق و موئید باشید که اینچنین قدر دان این روحانی فقید وسعید هستید

  1. 0

   خدایش رحمت کند

 2. +1

  « ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاه»
  باسلام وتشکر فراوان اززحمات  دست اندرکاران سایت .برای شادی روح ان مرحوم صلوات.

نظر -49 - 0 از 2اولین« قبل بعد  » آخرین 

دیدگاه