اهم فعالیت های ادارات و واحدهای مختلف مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کردکوی

مقدمه
شهرستان کردکوی دارای مساحت ۸۱۸٫۹۴ کیلومترمربع و جمعیت ۷۱۲۷۰نفر می باشد. این شهرستان همچنین دارای ۲۵۲۶۶هکتار زمین که به تفکیک ۲۲۳۵۰ هکتار زمین زراعی و ۲۹۱۶ هکتار باغ و ۱۳۵۳۲ مولد بخش کشاورزی می باشد در نتیجه مولدین بخش کشاورزی بزرگترین ngo شهرستان محسوب می شوند و رضایت این تعداد بهره بردار در اولویت قرار دارد.
بخش کشاورزی با توجه به نقش آن در ایجاد اشتغال و اقتصاد درآمد خانوار از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
از سیاست های سازمان جهاد کشاورزی و به تبع آن مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
⦁ با توجه به اینکه در آینده نزدیک جنگ قوم ها و قبیله ها بر سر آب خواهد بود در نتیجه یکی از سیاست های جهاد کشاورزی بحث آب می باشد من جمله: اجرای سیستم های نوین آبیاری، لایروبی آببندانها، خط انتقال، خشکه کاری شالی، تسطیح و یکپارچه سازی اراضی، و …..
⦁ حفظ منابع خاک به عنوان یک ثروت ملی: کشاورزی حفاظتی
⦁ حفظ محیط زیست: استفاده از عوامل بیولوژیک
⦁ رسیدن به خودکفایی در تولید روغن: کشت دانه های روغنی من جمله کلزا، سویا و….
⦁ رسیدن به خودکفایی در تولید گندم: ترویج کشت گندم و اهمیت رعایت مسائل به زراعی

اهم فعالیت های مثبته این مدیریت به شرح ذیل می باشد:
(اداره امور فنی وزیر بنایی)
احداث جاده بین مزارع روستاهای النگ، مهترکلاته، یساقی، کردکوی و رادکان بطول ۱۰ کیلومتر با اعتباری بالغ بر ۶۱۵۰ میلیون ریال

رگلاژ جاده بین مزارع شهرستان بطول ۳۲۰ کیلومتر با  بالغاعتباری بر ۳۷۰۰ میلیون ریال

احداث کانال بتنی روستای میاندره بطول ۰٫۶ کیلومتر با اعتباری بالغ بر ۱۸۰۰ میلیون ریال

اجرای پروژه تجهیز، نوسازی و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی روستای نامن در سطح ۲۸٫۵ هکتار با اعتباری بالغ بر ۴۱۶۰ میلیون ریال

اجرای پروژه تجهیز، نوسازی و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی روستای نامن در سطح ۲۸٫۵ هکتار با اعتباری بالغ بر ۴۱۶۰ میلیون ریال

اجرای پروژه مرمت و بهسازی آببندانهای شهرستان ( روستاهای یساقی و میاندره) در سطح ۲۳ هکتار

پیگیری انعقاد قرارداد پروژه مرمت و بهسازی آببندانهای روستای نامن و مرکز آموزش النگ در سطح ۵۲٫۵ هکتار
پیگیری شروع عملیات اجرایی پروژه مرمت و بهسازی آببندانهای روستاهای چمن ساور و مهترکلاته در سطح ۷۴ هکتار
انجام مطالعات اجرایی پروژه مرمت و بهسازی آببندانهای روستای بالاجاده و کردکوی در سطح ۱۶ هکتار
مرمت و لایروبی زهکش های شهرستان کردکوی بطول ۹ کیلومتر با اعتباری بالغ بر ۱۱۷۰ میلیون ریال

مرمت و بازسازی قنوات روشن آباد و دنگلان بطول ۲ کیلومتر با اعتباری بالغ بر ۱۹۸۵ میلیون ریال
اجرای طرح سیستمهای آبیاری تحت فشار در سطح ۱۵۰ هکتار

برگزاری جلسه اعضای کارگروه جاده دسترسی به مزارع شهرستان جهت انتقال آب و برق و گاز به تعداد ۱۹ مورد
ثبت زیرساختهای عمومی خسارت دیده از سیل (کانالهای آب بر عمومی بطول ۳۲ کیلومتر، زهکشی اراضی در سطح ۷۰۰۰ هکتار، جاده بین مزارع بطول ۷۶٫۵ کیلومتر، مرمت قنوات بطول ۵٫۲ کیلومتر و ایستگاههای پمپاژ به تعداد ۲ ایستگاه)
احداث ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب با لوله یساقی بطول ۵ کیلومتر
اجرای پروژه انتقال آب با لوله به طول ۱٫۵ کیلومتر
پیگیری اجرای عملیات زهکشی اراضی ۷۵۰۰ هکتاری ( زهکشی روباز و زیرزمینی) شهرستان

 

(اداره تولیدات گیاهی)

واحد زراعت)
عقد قرار داد گندم در سطح ۹۰۵۵ هکتار با ۳۱۰۲ بهره بردار و توزیع بذر به میزان ۱۲۶۱ تن
عقد قرار داد کلزا در سطح ۵۶۰۳ هکتار با ۲۰۷۰ بهره بردار و توزیع بذر بمیزان ۲۳ تن
عقد قرار داد جو در سطح ۱۱۲ هکتار آبی و ۳۶۶ هکتار دیم
عقد قرارداد پنبه در سطح ۱۶۲۶ هکتار با ۶۳۱ بهره بردار و توزیع بذور الیت و گواهی شده به مقدار ۵۴۲۲۰ کیلوگرم
عقد قرارداد سویا در سطح ۵۴۰۸ هکتار با ۲۲۰۷ بهره بردار و توزیع بذور به مقدار ۳۴۰۲۵۰ کیلوگرم
عقد قرارداد آفتابگردان در سطح ۴۶۴ هکتار با ۹۴ بهره بردار و توزیع بذور به مقدار ۵۴۲۲۰ کیلوگرم
کشت شالی در سطح ۴۸۵۰ هکتار با ۱۴۲۶ بهره بردار
اجرای طرح خشکه کاری برنج در سطح ۵۳ هکتار با ۲۶ بهره بردار
کشت کنجد در سطح ۶۲ هکتار و توزیع بذور به مقدار ۲۶۰ کیلوگرم
کشت ذرت علوفه ای در سطح ۸۴ هکتار و کشت سورگوم در سطح ۲۰ هکتار با میانگین عملکرد هر محصول حدود ۴۰ تن در هکتار
سطح بیمه محصولات کشاورزی در سال ۹۸ برای زراعت های پنبه ۴۱۳ هکتار، سویا ۱۴۳۵ هکتارو آفتابگردان ۳۳ هکتار ( افزایش ۱۳۰۰ درصدی بیمه محصولات زراعی)
توزیع کود های شیمیایی ازت، فسفر و پتاس به میزان ۴۳۳۰ تن (۲۴۷۵ تن کود ازته، ۸۸۰ تن کود فسفاته، ۹۷۵ تن کود پتاسه)، ۱۲۵ تن کود ماکرو، ۳۰ تن کود آلی، ۱۳ تن سولفات روی، ۲/۷ تن اسید هیومیک و … برای محصولات بهاره و تابستانه
توزیع کود های شیمیایی ازت، فسفر و پتاس به میزان ۴۰۲۵ تن (۳۰۵۰ تن کود ازته، ۴۲۵ تن کود فسفاته، ۲۵۰ تن کود پتاسه)، ۳۰۰ تن کود سولفات آمونیوم، ۱۷۵ تن کود ماکرو، ۲۰۰ تن گوگرد برای محصولات پاییزه
اجرای طرح P.V.S. پنبه با ۷ رقم در راستای مشاهده، آموزش و تغییر بینش و نگرش بهره برداران نسبت به جایگزینی ارقام جدید و انتخاب بهترین رقم و سازگاری با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه (ارمغان، ساجدی، لطیف، گلستان، مای، لودوس و سپید)
اجرای طرح P.V.S. سویا با ۱۰ رقم ( سامان، کتول، امیر، فرجی ۲، موتانت، سپیده، روبین، ماکسیموس، اطلس و فنتس، روبین، ماکسیموس، اطلس)
اجرای طرح P.V.S. گندم با ۲۰ رقم ( تیرگان، ۹-۹۱، ۱۷-۹۱، ۹-۹۲، ۱۹-۹۲، ۹-۹۳، ۱۷-۹۳، DH، ۸-۹۴، ۱۱-۹۴، ۱۶-۹۴، ۱۲-۹۴، ۵۰۲۸، ۱۰۰۷۱، ۵-۹۰-S، اوکلیده، نودل، اکورازادو، آنتونیوس، لوکوس)
اجرای کشت مکانیزه پنبه در سطح ۷ هکتار
اجرای پروژه مدیریت کنترل بیماریهای مزارع گندم در سطح ۳ هکتار
اجرای پروژه بهره وری آب در زراعت گندم
اجرای پروژه مدیریت کنترل بیماریها با تراکم مختلف بذر کلزا
اجرای پروژه تردد در مسیرهای ثابت در سطح ۵۶۲ هکتار
خرید تضمینی گندم به میزان ۲۷۲۰۳ تن و ارسال گزارشات روزانه خرید به ستاد استان و فرمانداری
خرید تضمینی کلزا به میزان ۵۰۷۸ تن و ارسال گزارشات روزانه خرید به ستاد استان
آزمون خاک محصولات پاییزه به تعداد ۲۴ مورد و دانه های روغنی تابستانه (پنبه، سویا و آفتابگردان) به تعداد ۴۸ مورد
اجرای سطوح کشت حفاظتی محصولات پاییزه بدون خاکورزی ۱۷۹ هکتار و کم خاکورزی ۹۷۹۲ هکتار
اجرای سطوح حفاظتی محصولات بهاره تابستانه بدون خاکورزی ۱۷۵٫۵ هکتار (سویا ۱۶۰ هکتار، ذرت ۱۵ هکتار، آفتابگردان ۰٫۵ هکتار) و کم خاکورزی برای زراعت پنبه، سویا و آفتابگردان به ترتیب ۸۳۵، ۴۱۳۷ و ۲۵۰ هکتار

(واحد مکانیزاسیون)
۱- تنظیم و کالیبراسیون ردیفکارها و خطی کارها جهت کشت مکانیزه (۶۴ دستگاه)
۲- اجرای کشاورزی حفاظتی (محصولات پاییزه بدون خاکورزی۱۷۹ هکتار و کم خاکورزی ۹۷۹۲ هکتار، محصولات بهاره بدون خاکورزی ۱۷۵٫۵هکتار و کم خاکورزی ۵۲۲۲هکتار)
۳- معرفی کشاورزان جهت خرید ادوات حفاظتی با تسهیلات کم بهره (۱۴ نفر)
۴- تهیه و توزیع سوخت ماشین آلات کشاورزی
۵- اطلاع رسانی به بهره برداران درخصوص اهمیت و مزایای طرح پلاک گذاری و هماهنگی های لازم با کارشناسان نظام مهندسی و پلیس راهور در اجرای طرح پلاک گذاری و تکمیل و بازدید ۳۰۲ دستگاه انواع تراکتورها ( ۵۸ دستگاه در سال جاری پلاک شده اند)
۶- نظارت بر انجام معاینه فنی کمباینهای برداشت توسط شرکت تعاونی کمباینداران (۱۱۰ دستگاه)
۷- نظارت در امر برداشت و جلوگیری از ضایعات محصول و تشکیل ۳ اکیپ برداشت

(واحد حفظ نباتات)

سطح اجرای مبارزه بیولوژیک برای کل محصولات بهاره تابستانه سال ۹۸ : ۱۷۲۷ هکتار 

سطح کل زیر کشت برنج شهرستان: ۴۸۵۰ هکتار 

سطح کل مبارزه شیمیایی با آفات به هکتار  سطح کل سمپاشی مزارع علیه بیماریها به هکتار  سطح کل مبارزه شیمیایی باعلفهای هرز به هکتار  سطح کنترل مکانیکی-زراعی به هکتار  سطح کل مبارزه بیولوژیک  ضدعفونی بذر به تن 
۴۳۰۴  ۴۳۴۵  ۴۷۴۲  ۴۰۸۵  ۹۰۵  ۳۲۸ 

 

سطح کل زیر کشت پنبه: ۱۶۲۶ هکتار 

ضدعفونی بذر به تن  سطح مبارزه بیولوژیک  سطح مبارزه با علف کش  سطح مبارزه با کنه کش  سطح مبارزه با کرم کش  سطح مبارزه با مکنده کش 
۶۱/۱۰  ۶۲۱  ۴۱۵  ۵۲۰  ۴۲۳۱  ۳۷۷۵ 

 

 

سطح کل زیر کشت سویا: ۵۴۰۸ هکتار 

ضدعفونی بذر به تن  سطح مبارزه بیولوژیک  سطح مبارزه با علف کش  سطح مبارزه با کنه کش  سطح مبارزه با کرم کش  سطح مبارزه با مکنده کش 
  ۱۳۱  ۳۲۷۱  ۰  ۳۸۸۴  ۲۲۹۵ 

 

سطح کل زیر کشت گندم: ۶۸۰۵ هکتار 

سطح کل مبارزه شیمیایی با علفهای هرز  سطح کل مبارزه شیمیایی با بیماریها  سطح کل مبارزه شیمیایی با آفات 
۸۲۸۲  ۶۱۸۲  ۱۵ 

سطح کل زیر کشت کلزا: ۶۱۱۹ هکتار 

سطح کل مبارزه شیمیایی با علفهای هرز  سطح کل مبارزه شیمیایی با بیماریها  سطح کل مبارزه شیمیایی با آفات 
۵۹۹۳  ۵۶۷۳  ۸۷۷ 

گزارش تجهیزات غیر شیمیایی: 

فرمون ساقه خوار شالی  فرمون کرم قوزه/غلافخوار پنبه- سویا  فرمون کرم گلوگاه انار  فرمون مگس میوه مدیترانه ای  فرمون مگس زیتون  فرمون برگخوار پاییزه  فرمون کرم خاردار پنبه  تله نوری-فرمونی فرولایت  B.T 
۳۴  ۴۵  ۶  ۲۳  ۱۰  ۲  ۵  ۲ نوری 

۱۴ مکفیل 

۴۰ 

.

کلیه اقدامات انجام شده در راستای کنترل و مبارزه با آفت همگانی مگس میوه مدیترانه ای: 

نصب تعداد تله فرمونی مگس میوه ۲۵ عدد 

= نصب تعداد تله فرمونی مگس زیتون ۱۰ عدد. 

= تهیه اطلاعیه ترویجی توسط مدیریت شهرستان و اداره ترویج سازمان 

= هشدار خسارت مگس به باغداران از طریق شوراها و دهیاریها  

ارسال پیامک انبوه توسط نظام صنفی کشاورزی 

= برگزاری کارگاههای آموزشی در باغ و در سالن مرکز خدمات جهاد کشاورزی بصورت گروهی به تعداد ۲ تا 

= مشاوره و آموزش بهره برداران بصورت انفرادی جهت مبارزه و کنترل آفت به تعداد ۷۸ تا 

= توزیع پروتئین به مقدار ۱۰۰ لیتر توسط بخش دولتی و مقدار ۷۸ لیتر توسط بخش خصوصی  

= ارائه برگه بازدید به باغداران به همراه توصیه های فنی لازم پس از بازدید 

= اطلاع رسانی کارشناسان پهنه از طریق کانال مجازی هر پهنه   

= معدوم کردن میوه های آلوده جهت رعایت بهداشت کف باغ 

 تاسیس ۵ فروشگاه سم جدید در شهرستان که جمعاتعداد فروشگاهها به ۲۷  فقره رسید.

(واحد باغبانی)

طرح اراضی شیبدار(احداث باغات مثمردراراضی شیبدار) 

-نقشه کشی زمین ،چاله کنی،غرس نهال،قیم ،احداث تشتک ۶مرحله آبیاری بعداز کاشت درخت برای زیتون صددرصدرایگان وبرای سایرگونه های سردسیری فقط ۲۰۰چاله وکشت و۶مرحله آبیاری بهعده پیمانکار اداره بوده ولی لزوما” نهالها بایدازنهالستانهای دارای مجوزوبالیبل و گواهی سلامت توسط کشاورز تهیه نمایند. 

درسال ۱۳۹۷کشت درختان مثمر در اراضی شیبدار درشهرستان کردکوی ۱۰۲٫۵۵هکتار انجام شد. 

 ـ آبیاری باغات اراضی شیبدار احداثی ۹۷ درشش مرحله در سطح ۵۷۴ هکتار. 

– جلب مشارکت مردمی در طرح کشت درختان مثمر در اراضی شیبدار در سال ۹۸ در سطح ۲۰٫۴۶ هکتار و با تعداد ۲۵ بهره بردار  

ـ اصلاح و بهسازی باغات ( هرس ، تغذیه و ….) در سطح ۱۶۵۰ هکتار 

ـ استفاده از کودهای هیومیک اسید، ۷۰ کیلو با ۳۷ بهره برداردرسطح۴۰ هکتار 

_ استفاده از  قارچ مایکوریزا، ۳۰ کیلو با ۸ بهره برداردرسطح۶هکتار  

ـ گلخانه ها  

صدور ۱۱ فقره مجوز احداث گلخانه جمعا به میزان ۸٫۲۵ هکتار. 

ایجاد شهرک گلخانه ای النگ کردکوی در سطح ۷ هکتار. 

ـ گیاهان دارویی  

۲ هکتار کشت گیاهان دارویی: ۵۵/۱ هکتار مربوط به گل محمدی با۴بهره بردار در منطقه کوهستانی و بقیه بادرنجبویه ونعنا فلفلی. 

احد دام و طیور)

آمار تولیدات دام و طیور شهرستان 

نوع محصول  میزان تولیدات (تن)  ارزش تولیدات (میلیون ریال) 
گوشت سفید  ۲۲۴۸۲  ۱۹۱۰۹۹۰ 
گوشت قرمز  ۹۱۵  ۲۱۹۶۰۰ 
شیر  ۱۶۷۵۶  ۲۰۱۱۸۸ 
کود حیوانی  ۱۷۸۱۷  ۷۱۲۷ 
عسل  ۸۳  ۲۹۰۵۰ 
جمع  ۵۸۰۵۳  ۱۷۸۷۶۸۶ 

اهم فعالیت های واحد امور دام 

ردیف  شاخص فعالیت  عنوان فعالیت  حجم کار  ملاحظات 
۱   

 

طیور 

قیمت گیری نهاده های دام و طیور   ۲۵۰مورد   
۲  نظارت بر پروژه ارزیابی عملکرد جوجه گوشتی  ۳۰هزارقطعه   
۳  نظارت بر ثبت نام مرغداران در سامانه سماسط  ۲۵مورد   
۴   تخصیص سوخت مایع به واحدهای مرغداری  ۱۶۵واحد  ۱۶۱۲۲۱۷لیتر 
۵   

 

دام 

ثبت اطلاعات تلقیح نژاد سمینتال و مونت بیلیارد در سامانه اصلاح نژاد کشور  ۱۲۰۰مورد   
۶  نظارت بر (پروژه اصلاح نژاد) تلقیح اسپرمهای گله پشیبان  ۱۰۰ دز   
۷  نظارت بر ثبت سامانه هویت گذاری دام سبک و سنگین  ۲۴۷۱راس   
۸   

 

بازدیدها 

نظارت و ارسال گزارش درخصوص توزیع نهادها و کالاهای اساسی شهرستان  ۴۵گزارش   
۹  نظارت و بازدیدواحد های دام و طیور خسارت دیده ناشی از سیل   ۹۵مورد   
۱۰  توزیع نهاده رایگان (کنسانتره) بین خسارت دیدگان سیل  ۲۹تن   

 .

(اداره آموزش و  ترویج)

*برگزاری کارگاه ها و کلاسها آموزشی ویژه بهره برداران  

اداره ترویج در راستای سیاست های توسعه سازمان با هدف افزایش بهره وری و رونق تولید به منظور افزایش درآمد و رفاه خانوار   با همکاری کارشناسان پهنه به طور منظم اقدام به برگزاری کلاسهای ویژه بهره برداران کشاورزی،باغی و دامی مینماید که اهم آنها در جدول ذیل خلاصه شده است.

تعداد شرکت کنندگان  تعداد کلاس  عنوان  ردیف 
۲۸۰  ۱۲  توسعه و ترویج خشکه کاری شالی  ۱ 
۲۴۲  ۸  توسعه کشت پنبه  ۲ 
۴۸۰  ۱۵  توسعه کشت گیاهان دارویی  ۳ 
۳۶۰  ۱۱  احداث گلخانه  ۴ 
۱۱۱  ۹  کشت درختان مثمر در اراضی شیبدار  ۵ 
۲۰۲  ۱۲  ساماندهی سیستمهای نوین آبیاری  ۶ 
۸۸۰  ۲۴  مزایای کشاورزی حفاظتی  ۷ 
۴۱۰  ۱۸  پیشگیری از آتش زدن بقایا  ۸ 
۳۸۰  ۱۲  مبارزه با بیماری های گیاهی  ۹ 
۶۸  ۶  شناسایی و کنترل مگس مدیترانه ای  ۱۰ 
۱۰۹  ۴  شناسایی گل جالیز  ۱۱ 
۱۶۰  ۵  پرورش قارچ  ۱۲ 
۲۰۸  ۶  پرورش زنبور عسل  ۱۳ 
۳۹۹۰  جمع 

بازدید های علمی فنی  

تعداد شرکت کنندگان  تعداد بازدید  عنوان  ردیف 
۱۸  ۱  بازدید از آب بندان محمد آباد گرگان  ۱ 
۲۵  ۳  بازدید خشکه کاری شالی  ۲ 
۴۸  ۴  کنترل عوامل خسارتزا در گندم  ۳ 
۶۸  ۴  بازدید سایت الگویی گندم  ۴ 
۴۷  ۳  بازدید سایت الگویی پنبه  ۵ 
۲۳  ۲  بازدید دامداری دام سبک  ۶ 
۴۲  ۲  بازدید پرورش مرغ گوشتی  ۷ 
۱۸  ۱  بازدید گلخانه دانشگاه آزاد گرگان  ۸ 
۴۸  ۳  بازدید گلخانه گل زینتی  ۹ 
۲۸  ۲  بازدید باغات خسارت دیده مگس مدیترانه  ۱۰ 
۴۱۲  جمع 

.

(آموزش زنان روستایی)

آموزش زنان روستایی و توسعه اشتغالات خانگی با هدف ارتقاء بخشیدن به سطح زندگی زنان روستایی و توانمند سازی آنان در عرصه های کار و تلاش و همچنین آموزش و توسعه اشتغالات خرد و کوچک در بخش کشاورزی و صنایع وابسته اجرا می شود. 

افزایش آگاهی، خودباروری و اعتماد به نفس، توسعه فعالیتهای گروهی و مشارکتی، بهبود فعالیتهای اشتغال زای بخش کشاورزی، افزایش درآمد و کاهش فقر نتایجی است که با آموزش زنان روستایی مورد انتظار است. 

ردیف  عنوان  تعداد کلاس  تعداد شرکت کنندگان 
۱  کلاس کشت گیاهان دارویی  ۵  ۶۵ 
۲  کلاس آشنایی با پرورش زنبور عسل  ۳  ۶۲ 
۳  آموزش  پرورش مرغ بومی  ۲  ۳۶ 
۴  آموزش فنون مشارکت  ۳  ۳۵ 
۵  آموزش کاهش سموم و کودهای کشاورزی  ۱  ۱۸ 
۶  کلاس پرورش بلدرچین  ۲  ۳۶ 
۷  کلاس پرورش اردک  ۱  ۲۰ 
۸  آموزش تبدیل و نگهداری فرآورده های دامی  ۲  ۳۲ 
۹  آموزش تسهیلگری  و ارکان صندوق ها  ۲  ۲۱ 

.

 (باغچه های سالم)

طرح ایجاد باغچه های سالم خانگی با همکاری شبکه بهداشت و با هدف بهبود تغذیه و ترغیب زنان روستایی به تولید و  استفاده از محصولات خانگی و ارگانیک و همچنین کاهش هزینه ها و ارتقا معیشت خانوار در سه روستای اسلام آباد، مهترکلاته  و سالیکنده اجرا شد که در آن علاوه بر ایجاد باغچه های پایلوت توسط جهاد کشاورزی،زنان روستاهای مذکور به صورت تابعی اقدام به کشت سبزی و سیفی نمودند. 

(صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی)

تعداد ۳ صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی با هدف ایجاد انگیزه فعالیت های اقتصادی و همچنین حمایت کسب و کارهای کوچک با همکاری بانک کارآفرین در شهرستان افتتاح شد .امید است زنان روستایی بتوانند با پس اندازهای کوچک خود و حمایت دولت گامی موثر در راه خودکفایی بردارند. 

ردیف  نام صندوق  روستا  تعداد اعضا 
۱  حضرت فاطمه(س)  سالیکنده  ۳۰ 
۲  زینبیه مهترکلاته  مهتر کلاته  ۲۵ 
۳  حضرت رقیه  چهارده  ۳۰ 

 

(سایت های الگویی ترویجی) 

سایت الگویی جامع تولیدیترویجی عبارتست از عرصه تولیدی متعلق به تعدادی از بهره برداران ۳-۱ روستای همجوار که در آن عرصه، توصیه های فنی و یافته های تحقیقاتی و طرحهای مورد نظر وزارت جهاد کشاورزی اجرا شوند.. 

هدف از اجرای سایتهای الگویی انتقال و ارائه دانش و تکنولوژی که نهایتا منجر به تغییر نگرش و ایجاد رفتار پایداردر بهره برداران میباشد

اداره امور اراضی 

ردیف  موضوع  عملکرد 
۱  نظارت بر تبصره ۱ ماده ۱  ۱۶۶ مورد 
۷  هکتار 
۲  نظارت بر تبصره ۴ ماده ۱  ۱۴۹ مورد 
۷۰ هکتار 
۳  تثبیت مالکیت و صدور سند اراضی کشاورزی  ۲۸۷ هکتار 
۴  نظارت بر واگذاری اراضی ملی و دولتی  ۳۱مورد  
۹۲ هکتار 
۵  حفظ کاربری مواد ۳و۱۰  (له)/بدوی  ۱۰ مورد 
۶  درخواست های تبصره ۱ ماده ۱ (موافقت شده)  ۲۶ مورد  
۱۹٫۳ هکتار 
۷  درخواست های تبصره ۴ ماده ۱ (موافقت شده)  ۳۳ مورد  
۱۴٫۵ هکتار 
۸  تشخیص نوعیت اراضی زراعی و باغ  ۲۴ مورد 
۹  عواید   ۰۰۰/۷۲۰/۸۸۹ریال 
۱۰  پایش اراضی و شناسایی تغییر کاربری اراضی  ۱۱۰۰۰ کیلومتر/موثر 
۱۱  اخطار توقف عملیات  ۲۰ مورد 
۱۲  برگزاری دوره های آموزشی ویژه کارکنان(حضوری/غیر حضوری)  ۵۰ نفر 

طرح وبرنامه 

ردیف  عنوان  حجم کار- نفر  مبلغ اعتبار  (میلیون ریال ) 
۱  جذب  تسهیلا ت از محل تبصره ۱۸- بند الف  ( حفرو تجهیز چاه و برقی کردن  )    ۵  ۳۴۸۱٫۲ 
۲  جذب اعتبار از محل خط اعتباری مکانیزاسیون   ۱۱۳  ۷۲۲۹۱ 
۳  جذب تسهیلات به خسارت دیدگان سیل ۹۸  ۲۲۶  ۴۰۸۱۵ 
۴  ثبت اطلاعات خسارت دیدگان سیل ۹۸ در سامانه سجاد-  نفر  ۸۹۱۵  ۸۹۱۵ 
۵  پرداخت کمک بلاعوض به خسارت دیدگان سیل ۹۸  ۱۲۸۴  ۵۵۹۳۶ 
۶  جذب تسهیلات از محل کمکهای فنی و اعتباری سال ۹۷ سرمایه در گردش کم بهره  ۷  ۶۲۰ 
۷  جذب تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی سال ۹۶ سرمایه در گردش   ۱۶  ۵۰۶۵۶ 
۸  جذب تسهیلات از محل کمکهای فنی و اعتباری سال ۹۷ اداوات حفاظتی کم بهره     ۳  ۹۰۶ 
۹  ثبت اشتغال ایجاد شده در سامانه رصد -نفر   ۶۳۳  ۶۳۳ 
۱۰  جذب تسهیلات مشاغل خانگی   ۳۸  ۳۳۳۰ 
۱۱  جذب تسهیلات از محل اشتغال پایدار روستائی                                                              ۱۲۳  ۱۶۷۴۱۸ 
۱۲  جذب تسهیلا ت از محل اعتبارت بند (الف)و (ب) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۶- فراگیر  ۱  ۶۰۰ 

 

گزارش جذب خط اعتباری مکانیزاسیون شهرستان کردکوی (ارقام به میلیون ریال) 

تعداد معرفی شده به بانک  مبلغ معرفی شده به بانک  تعداد پرونده های در دست اقدام  مبلغ در دست اقدام  تعداد پرونده های جذب شده  مبلغ جذب شده 
۱۲۸  ۷۹۵۰۷  ۱۵  ۷۲۱۶  ۱۱۳  ۷۲۲۹۱ 

                                                                   

نوع و تعداد دستگاه جذبی 

نوع  ۳۹۹ جفت  ۳۹۹ تک  ۴۷۰ جفت  ۴۷۵ جفت  ۴۵۷ تک  ۸۰۰ تک  ۸۰۰ جفت  کوباتا  کمرشکن  کمباین ویژه   ادوات  جمع 
تعداد  ۲۰  ۹  ۴  ۳۴  ۱  ۴  ۷  ۷  ۲  ۱  ۲۴  ۱۱۳ 

 

 

روکش ادوات:  

 

  1. سمپاش ۵دستگاه    ۲- روتیواتور ۹دستگاه   ۳- چیزل ۲دستگاه  ۴- ساقه خرد کن ۱ دستگاه    ۵-کشت مستقیم ۴دستگاه      ۶  -کمبینات ۳ دستگاه        

اقدامات مدیریت جهاد کشاورزی در سیل فروردین ۹۸ 

ردیف  موضوع   اقدامات پیشگیرانه  در معرض خطر 
۱  اطلاع رسانی گسترده به واحدهای پرورش طیور فعال جهت تخلیه    * 
۲  تامین ادوات سنگین (تعداد ۴ دستگاه بیل مکانیکی و ۱دستگاه لودر)   *   
۳  احداث خاکریز و خندق اطراف واحدهای پرورش طیور (مرغداریهای گوشتی)  *   
۴  احداث خاکریز و خندق اطراف واحدهای دامپروری (گاوداریهای شیری)  *   
۵  احداث خاکریز و خندق اطراف کارخانه آرد گل(صنایع)  *   
۶  تامین سوخت واحدهای خدمات رسان به بخش (موتور آب، تراکتور و بیل)    * 
۷  رایزنی و تامین کنستانتره دامی جهت مصرف در واحدهای خسارت دیده    * 
۸  رایزنی و تعیین نقاط اسکان موقت جهت واحدهای دامپروری خسارت دیده    * 
۹  رایزنی و همکاری در جهت شناسایی دامهای آسیب دیده از سیل با اکیپ دامپزشکی و سپاه    * 
۱۰  پیگیری لایروبی آببندانهای شهرستان جهت مهار بخشی از روان اب ها  *   
۱۱  ارائه توصیه های فنی به بهره برداران درخصوص سمپاشی مزارع و استفاده از ریزمغذی ها    * 
۱۲  توصیه به بهره برداران بمنظور استفاده از پهباد و هواپیما جهت سمپاشی مزارع  *   
۱۳  بازدید میدانی کارشناسان بخش تخصصی جهت برآورد میزان خسارت وارده و تعیین UTM  *   
۱۴  تامین کیسه به تعداد ۴۰۰۰عدد جهت مصرف در مناطق بحرانی حاشیه رودخانه  *   
۱۵  احداث کانال موقت در اراضی آب گرفته به موازات رودخانه قره سو جهت تسریع در خروج آب از مزارع  *   

.

بدنبال طغیان رودخانه قره سو در اثر بارش های سیل آسا در روزهای پایانی سال ۹۷ و اوایل فروردین ۹۸ و آب گرفتگی  بخش اعظمی از اراضی کشاورزی شهرستان، این اراضی دچار خسارت شدیدی شدند. مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بمنظور پرداخت خسارت به این بهره برداران ذینفع اقدام به تشکیل پرونده خسارت و ثبت اطلاعات در سامانه سجاد نموده است. 

کل پرونده های تشکیل شده این مدیریت به تفکیک زراعت، باغ، دام و طیور، فنی و زیربنایی ۱۵۹۸ پرونده بوده است. از این تعداد ۱۲۹۹ پرونده موفق به دریافت کمک بلاعوض جمعا به مبلغ ۵۶ میلیارد ریال و ۲۶۶ پرونده موفق به دریافت تسهیلات جمعا به ارزش ۴۰ میلیارد ریال شده اند. 

نوشته شده توسط البرزگلستان در چهارشنبه, ۰۸ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۵:۰۳ ق.ظ

دیدگاه