استرس چیست؟آیا استرس مثبت داریم؟

 

کدخبر:۷۶۵۸۲

استرس چیست؟

البرز گلستان 🔸اســترس نوعــی از واکنشهــای انســان در مقابــل تغییــرات، حــوادث و موقعیتهــای زندگــی اســت.عکسالعملهــای مــا بــر اســاس درکمــان از حــوادث و موقعیتهــا اســت.

🔸اگــر موقعیتــی بــه نظرتــان منفــی بیایــد، احســاس آشــفتگی و خســتگی کــرده و یــا از کنتــرل خــارج میشــوید.

🔸نکتــه: اســترس همیشــه جنبــۀ منفــی نــدارد. برخــی از اســترسها ســازندهاند و باعــث میشــوند کــه مــا انــرژی الزم بــرای انجــام برخــی از کارهــا را بــه دســت بیاوریــم. بــه اینگونــه اســترسها،

اســترس مثبــت یــا خــوب میگوینــد.

 

🔸بعنوان مثــال: نگرانــی مــا در شــب امتحــان منجــر بــه تمرکــز بیشــتر بــر روی درسهــا و خوانــدن بیشــتر جــزوات درســی میگــردد.

 

🔸آنچــه بــرای یــک فــرد، استرسزاســت، میتوانــد بــرای فــردی دیگــر بــدون اســترس باشــد.پــس برداشــت انســان هــا از موقعیتهــا در ایجــاد و تــداوم اســترس تأثیــر چشــمگیری دارد.

انتهای پیام

 

 

نوشته شده توسط البرزگلستان در جمعه, ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ ساعت ۱:۲۰ ب.ظ

دیدگاه