شعر/حـــمــلــه ها دارد پـــیــاپـی ایـن کـویـد نــوزده /ازعلی رئیسی، رئیس کانون بازنشستگان ثبت احوال گلستان

کدخبر۴۶۳۲۹

البرز گلستان شعرکُوید ۱۹ 😷

ایـنچنـین دنـیـا سـیـاه و آذرنـــگ اســت ای خدا
هر کــجا را بــنگری گــویی شــرنگ اســت ای خدا
کــاف و را نــون و الــف کــردست دنــیـا را تــبـاه
بــی نـیـاز از نــیـزه و تـیـر و تــفـنـگ است ای خدا
حـــمــلــه ها دارد پـــیــاپـی ایـن کـویـد نــوزده
گاه می جـنـگد گَـهی هـم پـای فـنگ اسـت ای خدا
می کُـشد دائـم ز هــر قـوم و تــبـاری بــی گــنـاه
خـون به پا کردست اما شـوخ و شـنگ اسـت ای خدا
حــفـظ کـن مـا را زدسـت ذره ای نـاچـیـز و خُـرد
با تـمـام قــدرتـش در حـال جـنـگ اسـت ای خدا
کــرده او تــفـسـیر ، آیـات قـیـامـت را دقـیـق
دســت مـا بـالا بُــوَد وقــت درنـگ اسـت ای خدا
هـمسر از هـمسر گـریـزد مـادر از فـرزنـد خـویش
هـر کسی در کار خود مـبهوت و منگ است ای خدا
عـالِم و عامی همه از دست ایـن ویــروس نــحـس
پای در گِل همچو یک مـوجود لـَنگ اسـت ای خدا
سال پـایـان یـافت ، مـا در خـانـه زنـدانـی شدیم
زنـدگی پـر مـاجـرا ایـنـگـونه تنگ است ای خدا
ای که نـــامـت درد بـی درمـان مــا را شـد دوا
خـود عـلاجش را بـکن خیلی زرنگ است ای خدا
دائــمـا در صـفـحـه سـیـما نـشـانش می دهـند
شکل منحوسش نگر ، خیلی قشنگ است ای خدا
هـر دَمـی رنـگی پـذیـرد اسـتـتـاری نـو کـنـد
قلب پرخون “رئــیـسی ” آذرنگ است ای خدا

علی رییسی/رئیس کانون بازنشستگان ثبت احوال گلستان
۱۸ آذر ۱۳۹۹

نوشته شده توسط البرزگلستان در جمعه, ۲۸ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۶:۵۰ ب.ظ

دیدگاه