دکترنصرتی، مدیر درمان تامین اجتماعی گلستان: بانوان استان درچهار گروه مختلف تحت پوشش اجرای طرح غربالگری سرطان پستان بانوان قرار می گیرند

جزئیات اجرای طرح غربالگری سرطان بانوان در گلستان

البرز گلستان دکتر احمد نصرتی، مدیر درمان تامین اجتماعی گلستان:بانوان استان گلستان در چهار گروه مختلف تحت پوشش اجرای طرح غربالگری سرطان پستان بانوان قرار می گیرند.

گروه نخست بانوان دستگاه های اجرایی بیش از ۴۰ سال است که یک هزار و ۴۸۵ نفر تاکنون شناسایی شده است.

گروه دوم بستگان درجه یک بیماران خانم با تشخیص سرطان پستان براساس اسناد پزشکی است که در بیمارستان ها قرار دارد که تاکنون یک هزار و ۹۴۷ نفر شناسایی شدند.

گروه سوم زنان سرپرست خانوار استان گلستان دارای دفتر چه تامین اجتماعی است که تاکنون دو هزار و ۴۴۶ نفر شناسایی شده است.

روه چهارم بانوان ۴۰ تا ۶۹ سالی است که به مراکز تامین اجتماعی مراجعه کردند که در این طرح غربالگری می شوند.

گفتنی است؛ طرح غربالگری سلامت بانوان ایرانی، با محوریت مدیریت درمان تامین اجتماعی و همکاری دفتر امور بانوان و خانواده استانداری در گلستان اجرا می شود.

روابط عمومی دفتر امور بانوان و خانواده استانداری گلستان

نوشته شده توسط البرزگلستان در پنج شنبه, ۰۸ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۳:۴۶ ب.ظ

دیدگاه