- البرز گلستان - http://alborzegolestan.ir -

مومنی مدیرجهادکشاورزی شهرستان کردکوی ازبرگزاری کارگاه آموزشی و روز مزرعه کشاورزی حفاظتی درشهرستان خبرداد

البرز گلستان سید رضا مومنی مدیر جهادکشاورزی شهرستان کردکوی از برگزاری کارگاه آموزشی و روز مزرعه کشاورزی حفاظتی در شهرستان کردکوی خبر داد

?مومنی گفت: این کارگاه با هماهنگی مدیریت ترویج سازمان برنامه ریزی و‌ مقرر شده بود کارشناسان و کشاورزان شهرستانهای غرب استان از مزرعه پایلوت ریزبد نوتیل پنبه که ۵ فصل متوالی به این شیوه کشت شده بازدید بعمل اورند.
?در ابتدا کوچک پور مسئول ترویج شهرستان ضمن خوش آمد گویی به کارشناسان و کشاورزان هفت شهرستان غرب استان توضیحاتی از شیوه کشت و مزایای بسترهای بلند دائم ارائه داد.
?سپس کشیری کشاورز پیشرو روستای چهارده در این کانون یادگیری نحوه اجرای این طرح پنج ساله را توضیح داده و رضایت خود را از این شیوه کشت اعلام داشت.
?مزرعه پنبه ریزبد نوتیل( بستر دایم )شهرستان #کردکوی در ۵ سال متوالی بصورت مستقیم و بدون خاک‌ورزی کشت شده است.
?این مزرعه امسال زیر کشت پنبه در بقایای گندم با دستگاه ریزبد کار ساخت داخلی شرکت ماشین برزگر همدان ۳۰ خرداد ۱۳۹۹ با میزان بذر مصرفی ۱۴ کیلو گرم در هکتار کشت شده است.

0 [1]
0 [1]