مقاله رسیده به مناسبت هفته روابط عمومی /نقش و اهمیت روابط عمومی در سازمان» ازحمید رضا خراسانی رئیس اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی گلستان

« جهش تولید»
نقش و اهمیت روابط عمومی در سازمان
همانطوریکه سازمان های سرآمد ماموریت و آرمان خود را از طریق ایجاد یک راهبرد متمرکز برای دستیابی به یک هدف مشخص و منابع ذینفعان پیاده می کند به این ترتیب روابط عمومی ها نیز باید دارای استراتژی و کارکردی آن را با برنامه های بلند مدت سازمان منطبق و وظایفی را به عهده بگیرد و حرکت در مسیر برنامه ها و اهداف سازمان را به عنوان فعالیت حرفه ای خود انجام دهند چرا که به صورت کلی می توان گفت استراتژی روابط عمومی منبعث از استراتژی سازمان است و اگر به وظایف و عملکرد خود واقف نباشد یا در اجرای آن قصور داشته باشد استراتژی کلان سازمان با مشکلات فراوانی روبرو خواهد شد و به ثمر نخواهد نشست.
روابط عمومی باید تحلیلگر باشد و پیشاپیش امور و روند ها حرکت کند و در تعیین خط و مشی سازمان مشارکت داشته باشد و به عنوان یک روابط عمومی مخاطب مدار به اهداف بلند مدت سازمان نگاه داشته ،خواسته ها و گرایش های موجود در سیستم و مخاطبان را تشخیص و به مدیران سازمان انتقال دهد و در تصمیم سازی برای مدیران و مشارکت گرفتن اجزای سازمان نقش بسزایی داشته باشد و در نهایت خود را در سطح مشاور مدیر ارتقاء دهد.

حمید رضا خراسانی
رئیس اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی گلستان

 

خبر از محمد یزدانی

نوشته شده توسط البرزگلستان در چهارشنبه, ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۷:۳۳ ب.ظ

دیدگاه