- البرز گلستان - http://alborzegolestan.ir -

کشف ۸۴ تن آجیل چینی در گلستان شهرستان کردکوی

گروه خبرالبرز:
🔴کشف ۸۴ تن آجیل خشکبار چینی توسط بازرسی اداره صنعت و معدن و اداره اماکن انتظامی وبا حضورخبرنگار البرز گلستان شهرستان کردکوی در استان گلستان

@sobhegolestan [1]

0 [2]
0 [2]