- البرز گلستان - http://alborzegolestan.ir -

کریمی فر،مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش ازطرح بازسازی جامع باشگاه پیسکسوتان گرگان با اعتباری از مرکز خبر داد

البرز گلستان بازدید گودرز کریمی فر،مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش ونظری معاون پشتیبانی آموزش و پرورش گلستان  از باشگاه پیشکسوتان فرهنگیان گرگان

طرح جامع بازسازی برای باشکاه پیسکسوتان از اداره کل تهیه به وزارت خانه ارسال گرددتا بودجه مورد نظر در مرکز تامین گردد.

مدیذ  در صورت مصوبه بودجه تا مهر این به اتمام رسانده و در اختیار بازنشستگان قرار می گیرد

گفتنی ست این باشگاه در خیابان پاسداران جنب اداره آموزش و پرورش سابق شهرستان گرگان واقع شده است

 

 

[1]

0 [2]
0 [2]