آشنائی با یک بازی سنتی در گلستان شهرستان کردکوی :جُز بازی (آغوز ،گردوبازی)

جُز بازی (آغوز ،گردوبازی)

✅درزمانهای نه چندان قدیم تنوع بازی بچه ها زیاد بود زمانی که از موبایل وکامپیوتر و… خبری نبود بازیهای بجه ها در محلمان و درتابستان و پاییز با ” جوز بازی” یکی از بازیهای بومی و محلی روستا همراه بود.

“جوز بازی” همه هیجان بود و دلهره

?بازی که تمامی بالاجاده ایها در دوران کودکی شان حتما با آن خاطره دارند و یادآور شور و هیجان دوران کودکی آنهاست.

◇واحد شمارش گردو ، کال (دانه)بود
◇ به هردو دانه گردو ، کِشت می گفتند
◇به گردوی بزرگ ، شَقِّه می گفتند.

✅  گردو بازی :

?بازیکن ها هرنفر چند کال گردو می دادند هر دو یا سه گردو را روی هم و در کنار هم می چیدند سپس بچه ها گردوی” شَقّه” را از کنارگردوی چیده شده پرتاب می کردند و هر کس که شقه اش بر دیگری سر بود یک گام به طرف گردوهای چیده شده برمی داشت و شقه اش را به طرف گردوها پرتاب می کرد و اگر گردوهای چیده هر مقدارکه می ریخت مال بازیکن می شد واگه چیزی می موند نفر بعد پرتاب می کرد و وقتی همه پرتاب می کردند وگردوهایی می موند باگردوهایی برای دوربعدی می دادند ودرکنار آن می چیدند وبه بازی ادامه می دادند.

◇ یک کشت دوکشت:

?دراین بازی گردوها رابصورت کِشت درروی هم وکنار هم می چیدند وبعد شَقّه ها را پرتاب می کردند سپس نفری که سر بود اول شقه را به طرف گردوها پرتاب می کرد و هر تعداد کِشت که می ریخت بازیکن می توانست از هرجای گردوی چیده شده به تعداد کِشت ریخته شده بردارد.

◇هور:

?معمولا گردوبازی با هور بچه ها همراه میشد که طبق قانون جرزنی بازی را خراب میکردند و هرکس هرچقدر میتونست از گردوها را برمیداشت و دِ فرار…

بچه های قدیم با جُوزبازی خاطره ها دارند یادش بخیر.

✅درگردو بازی به یک دانه گردو ،
کال، دوعدد گردو کِشت ،
به گردوی بزرگ برای ضربه زدن به گردوها” شَقِّه ” می گویند.

 

نوشته شده توسط البرزگلستان در جمعه, ۱۰ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۵:۴۲ ب.ظ

دیدگاه