بازدید مهندس رحیمی مدیر عامل شرکت گاز گلستان ازخدمات گازرسانی درشهرستان بندرگز

مهندس  محمد رحیم رحیمی با حضوردرشهرستان بندر گز از نزدیک وضعیت ایستگاههای تقلیل فشارو تاسیسات موجود در آن ، سرویسهای انجام شده واقدامات پیشگیرانه برای ورود به فصل سرما وهمچنین میزان آگاهی و آمادگی پرسنل رامورد ارزیابی قرار دادند.

به گزارش  البرز گلستان به نقل ازروابط عمومی در این بازدید که با هدف بررسی انتقادات و پیشنهادات انجام پذیرفت مدیرعامل گازگلستان وهیئت همراه ازنزدیک فعالیتها وعملکرد تاسیسات گازرسانی،فرآیند ورود وخروج گازبه ایستگاه وکنترل تاسیسات نصب شده در آن  را  بررسی کرده  تا همه شرایط برای ورود به فصل سرد سال مهیا باشد.

مهندس رحیمی در همین راستا با حضوردربخشهای مختلف اداره گاز بندرگز با  تشکر اززحمات رئیس وکارکنان  ،ضمن رصد فعالیتهای کلیه بخشهای اداری از نزدیک درجریان فرآیند انجام امورات ونحوه خدمات رسانی به مردم شریف شهرستان قرار گرفت

درادامه در نشستی که به همین منظور انجام شد سیستانی رئیس اداره گاز بندرگزوهریک از کارکنان اداره پیشنهادات ودرخواستهای خود را درزمینه امورات پرسنلی وکاری عنوان نمودند .

درهمین راستا مهندس رحیمی نیزبا پاسخگویی به تمامی درخواستهای مطرح شده به جمع بندی مشاهدات وبررسیهای انجام شده پرداخت وبرارائه خدمات شایسته ومطلوب به مشترکین عزیز بویژه در فصل زمستان تاکید کرد.

نوشته شده توسط البرزگلستان در چهارشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۴:۵۱ ب.ظ

دیدگاه