مدیربنادرودریانوردی استان گلستان ازرشد۵%درصدی گردشگری دریایی بنادراستان گلستان درپایان دورنخست تعطیلات نوروز۹۷خبرداد

رشد۵%درصدی گردشگری دریایی بنادراستان گلستان درپایان دورنخست تعطیلات نوروز۹۷

پایان دورنخست تعطیلات نوروز۹۷باجابجایی بیش از۱۰۰۰۰نفرگردشگردریایی

البرز گلستان به گزارش روابط عمومی ،مدیربنادرودریانوردی استان گلستان اعلام کرد:درنوروزسال ۹۷ که طرح سفرهای نوروزی آغازشده بوددرپایان دوراول تسهیلات نوروزسال جاری بابیش از۱۰۰۰۰نفرگردشگردریایی درحال اجرامیباشد.
اله یاراسعدی درادامه اذعان داشت :تعداد۱۰۰۰۰نفرگردشگردریایی بااستفاده از۲۰۰۰فروندقایق تفریحی دراسکله های محدوده تحت پوشش بنادراین استان اقدام به گردشگری دریایی نمودندکه درمقایسه بامدت مشابه سال قبل درشرایط جاری ازرشد ۵%درصدی برخورداربوده است
اسعدی گفت؛امسال نیزهمانندسنوات گذشته اقدامات لازم جهت ساماندهی وتسهیل سفرهای تفریحی ،دریایی انجام گرفته وهماهنگی های لازم باارگان های دریایی ازجمله پایگاه دریابانی بعمل آمده ونیروی انتظامی وپرسنل دریابانی جهت برقراری ایمنی وامنیت مسافران نوروزی دراسکله های تفریحی بنادرگلستان مستقرمیباشند
وی افزود:پرسنل دریایی این اداره نیزروزانه به اسکله هاسرکشی نموده وآمارتعدادمسافران جابجا شده رادرسایت آمارسازمان درج می نمایند.

اسعدی درپایان ضمن قدردانی ازمشارکت وتلاش همه دست اندرکاران محترم استان ابرازامیدواری کردوگفت:بارعایت مواردایمنی ازسوی تعاونی های فعال درامرگردشگری وهمچنین مراجعه کنندگان به سواحل استان گلستان باتوجه به روندروبه رشد گردشگران شاهدسالی بدون حادثه درسفرهای دریایی باشیم.

خبر مسلم افتخاری

نوشته شده توسط محمد صالح افتخاری در جمعه, ۱۰ فروردین ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۱۷ ب.ظ

دیدگاه