باهدف توسعه فرهنگ کتابخوانی در استان گلستان صورت گرفت؛تفاهم نامه همکاری فی مابین اداره کل کتابخانه های عمومی گلستان واداره کل راه وشهرسازی استان

به گزارش البرز گلستان/باهدف توسعه فرهنگ کتابخوانی صورت گرفت؛تفاهم نامه همکاری فی مابین اداره کل کتابخانه های عمومی استان گلستان واداره کل راه وشهرسازی استان.

رضاقوانلو وحسین محبوبی تفاهم نامه همکاری فرهنگی باهم امضاکردند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان گفت:تبیین مقوله کتاب وتوسعه فرهنگ کتاب خوانی درادارات یکی ازاهداف مهم ماست.
رضاقوانلودراین دیدار افزود:فعالیتهای مشترک فرهنگی و فعالیت درحوزه تخصصی کتاب،تفاهم نامه های اداره کل ،کتابخانه مشارکتی ،کتابخانه تخصصی،ایستگاه مطالعه، نشست کتاب خوان،عضویت نیم بهاو…ازجمله اقداماتی است که ماباسایرادارات انجام داده ایم.

قوانلو افزود:تفاهم نامه بادستگاه هامی تواند زمینه فعالیت مشترک درزمینه های مهم ودغدغه های دوطرف رابهتر به نتیجه برساند.

بالارفتن سرانه مطالعه منجربه رشد وتوسعه فرهنگی میشود که خود از بروز مشکلات واسیبهای اجتماعی ممانعت میکند.

البته فضای مجازی هم میتواند درحوزه مطالعه مورد توجه قراربگیرد که باید ازاسیبهای ان دوری کرد.

مدیر کل راه وشهر سازی استان حسین محبوبی نیز گفت:
باید درحوزه کتاب ورود جدی داشت تا هم برای خودمان هم جامعه حرکت روبه جلویی داشته باشیم.کتاب خوانی به شکل تخصصی منتج به رشد و توسعه وپیشرفت همکاران خواهدشد.

حسین محبوبی درادامه افزود:مانشستهایی رابامجموعه های مختلف داشته ایم که باید این نشست باکتابخانه ها نیز صورت بگیرد.
دربحث مسکن مهر مافاقد کتابخانه بوده ایم واین خلا باید پرشود.

برگزاری مسابقه کتاب خوانی درموضوعات مشترک وتخصصی میتواند درایجاد انگیزه موثر واقع شود.درپایان تفاهم نامه همکاری بین مدیر کل کتابخانه های عمومی استان ومدیر کل راه وشهرسازی استان به امضارسید.???

نوشته شده توسط البرزگلستان در سه شنبه, ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۶:۲۹ ب.ظ

دیدگاه