در نشست مشترک ربیعی معاون استاندارگلستان ومدیرعامل شرکت گازدرخصوص روند توسعه گازرسانی وخدمات رسانی درسطح استان تاکید شد

تاکید بر تسریع در روند گازرسانی درجلسه مشترک ربیعی معاون هماهنگی اموراقتصادی وتوسعه منابع استاندارگلستان ومدیرعامل شرکت گاز

البرز گلستان/درنشستی که با حضورمعاون هماهنگی اموراقتصادی وتوسعه منابع استاندارگلستان ومدیرعامل گازاستان انجام شد درخصوص روند توسعه گازرسانی وخدمات رسانی درسطح استان تبادل نظرشد.
به گزارش روابط عمومی دراین نشست صمیمانه که به میزبانی گازگلستان انجام شد مهندس صفرعلی جمال لیوانی ضمن خیرمقدم وابرازخرسندی ازحضورمحمود ربیعی گزارشی از عملکرد واقدامات شرکت گاز درزمینه گازرسانی وخدمات رسانی وهمچنین مشکلات موجود دراین زمینه ارائه نموده وخواستارمساعدت وهمیاری مسئولین درخصوص مرتفع نمودن موانع شد.
مدیرعامل گازگلستان افزود:خوشبختانه روند توسعه گازرسانی دراستان مطلوب است وتلاش داریم با کمک وهمراهی مسئولین هرچه سریعترروستاهای باقیمانده که شرایط گازرسانی را دارند ازنعمت گازبهره مند سازیم.
دراین جلسه همچنین معاون هماهنگی اموراقتصادی وتوسعه منابع استاندارگلستان با تقدیراز عملکرد شرکت گازگفت:این آمادگی را داریم تاهرگونه کمک وهمیاری دررابطه با مرتفع شدن مشکلات ،مورد نیازباشد ارائه نمائیم تا خللی در راستای گازرسانی بوجود نیاید وهم استانیهای عزیزنیزبتوانند هرچه سریعترازاین موهبت الهی برخوردارشوند.

نوشته شده توسط البرزگلستان در سه شنبه, ۲۴ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۳:۳۶ ق.ظ

دیدگاه