مقاله/اکوتوریسم فرصتی قابل تامل در کسب و کار/محمد رهبری- کارشناس کارآفرینی

اکوتوریسم فرصتی قابل تامل در کسب و کار/محمد رهبری- کارشناس کارآفرینی

البرز گلستان/ مقاله رسیده کاری از دکتر محمد رهبری از کارشناسان خبره کار آفرینی در سطح کشور می باشد که می تواند در صنعت توریسم بسیار قابل تامل و اجرا باشد.

لغتECOTOURISM  که فرهنگستان لغات با کمک سازمان میراث فرهنگی کشور آن را معادل طبیعت گردی معنا کرده است از نظر ریشه لغوی از دوجزء Eco  و Tourism ساخته شده است. در فارسی Eco را معادل بوم و ECOTOURISM   را معادل بومگردی نیز می گویند.

در حقیقت اکوتوریسم سفری است مسئولانه به مناطق طبیعی که موجب حفظ محیط زیست و بهبود زندگی مردم محلی میگردد. اصلی ترین فعالیت اکو توریسم بر پایه طبیعت زنده می باشد.

امروزه طبیعت گردی در بیان گونه های مختلف گردشگری از جایگاه ویژه و رشد قابل توجهی برخوردار است  و در چند سال اخیر شاهد گسترش و رشد سریع این نوع فعالیت در صنعت گردشگری هستیم به لحاظ تاثیر بالقوه ی زیادی که اکوتوریسم در زمینه محافظت از محیط طبیعی و در اقتصاد بسیاری از کشورها دارد. سال ۲۰۰۲ به عنوان سال اکوتوریسم از نظر سازمان ملل نامگذاری شد از نظر سازمان جهانی کشاورزی رشد بومگردی در دهه حاضر رشد قابل توجهی نموده است. در ایران صنعت اکوتوریسم تاکنون نتوانسته است جایگاه ویژه ای د رگردشگری باز کند هرچند شاهد تحرکات و فعالیتهایی د راین خصوص هستیم.

از آنجا که جوامع محلی وابسته به سرمایه اکوتوریسم، یعنی منابع طبیعی اند، خطرات ناشی از این صنعت نیز آنان را بیش از سایرین تهدید میکند در حالی که پدیدۀ جهانی شدن، کنترل اقتصاد محلی را به شدت دشورا کرده است اکوتوریسم در پی تغییر این روند با تاکید بر نقش اساسی فعالان کسب و کار های محلی و
بومی است.

فرصت های موجود برای مشارکت جوامع محلی اکوتوریسم نگاه ها را به خود معطوف داشته است و توقعات را بالا برده است، در حالیکه  عدم دقت و آمادگی کافی در عمل می تواند مشکلات زیادی به بار آورد مردم بومی باید علاوه بر این که اثرات توسعه گردشگری در منطقه آگاهی می باشند از اشاعه و ترویج آن نیز رضایت کامل خود را ابراز کنند.

تعریف استانداردهای منطبق بر زیر ساخت های فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و بهبود و ارتقاء  آن و بازبینی برخی از قوانین موجود و تدوین یک سری قواعد جهت پذیرش در جوامع بومی می تواند در تسهیل سازی و تسریع سازی فرآیند صدور مجوز برای علاقه مندان به حرفه بوم گردی موثرو کارآمد باشد.

نوشته شده توسط البرزگلستان در شنبه, ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۱۴ ب.ظ

دیدگاه