متقی معاون فرهنگی وامورجوانان اداره کل ورزش وجوانان استان به مناسبت هفته جوان ازجشنواره نشاط وامیدویژه تجلیل ازجوانان نخبه وبرتر استان خبرداد

البرز گلستان/به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی وامورجوانان استان ,جلسه استانی ستادگرامیداشت هفته جوان ۹۶به ریاست دکترطیبی مدیرکل ورزش وجوانان استان درروز یکشنبه مورخ ۳اردیبهشت ماه درمحل دفترکارایشان برگزارگردید.
محمودمتقی معاون فرهنگی وامورجوانان  استان درابتداضمن تشکرازتشکیل جلسه ستادوحضوراعضادراین جلسه به بیان برنامه های پیش بینی شده هفته جوان پرداخت.
متقی برگزاری جشنواره نشاط وامیدویژه تجلیل ازجوانان نخبه وبرتر استان ,افتتاح خانه جوان استان ,برگزاری ورزشهای همگانی دراین هفته ,جشنواره بزرگ فرهنگی واجتماعی امیدواران,جشن گلریزان ,نشست سازمان های مردم نهادجوانان بامسئولین استان,برگزاری توریکروزه گردشگری ویژه دبیران واعضای سازمانهای مردم نهاد استان راازشاخص ترین برنامه های ستاداستانی یادکرد.
درادامه دکترطیبی مدیرکل ورزش وجوانان استان نیزباتقدیرازاعضای حاضردرجلسه واقدامات انجام شده دربرگزاری برنامه های هفته جوان ,خواستاراجرای مطلوب برنامه هادرسطح استان شدوافزود:تمامی امکانات بایدبکارگرفته وتبلیغات مناسبی نیزدرفضای مجازی وسطح شهرواستان نسبت به اجرای برنامه هاانجام پذیردوبرنامه هاطوری تدارک دیده شودکه ایجادشادی ونشاط دربین افرادجامعه بویژه جوانان دراولویت کاری قرارداشته باشد.
دکترطیبی اظهارامیدواری کرد:امسال نیز همانند سالیان گذشته باتلاش دست اندرکاران این ستاد ,بتوانیم رتبه های بالاراازلحاظ کمی وکیفی دراجرای برنامه های هفته جوان درسطح کشوربدست آوریم.
شایان ذکراست درادامه هریک ازحاضرین درخصوص زمان ومکان برگزاری برنامه هانظرات وپیشنهادات خودراارائه نموده ومقررگردیدپس ازجمع آوری برنامه های سراسراستان ودیگردستگاهها روزشماراین هفته نیزتهیه وتنظیم شود.

نوشته شده توسط محمد صالح افتخاری در پنج شنبه, ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۸:۱۲ ق.ظ

دیدگاه